Szkoła Podstawowa nr 4
      w Solcu Kujawskim

Strona główna

Szkoła

AktualnościArchiwum O szkole Historia Grono pedagogiczne Uczniowie Dokumenty szkoły Baza dydaktyczna

Życie szkoły

Sprawdzian Drzwi otwarte
 

Informator

Plan lekcji Kalendarz Sukcesy uczniów Konkursy Uroczystości szkolne

Działalność

Samorząd Gazetka szkolna Euroklub English teaching Biblioteka  Sport

Różne

Publikacje Galeria zdjęć Nasze miasto


 

PLAN  PRACY

 

Szkoły Podstawowej nr 4

w Solcu Kujawskim

na rok szkolny 2005/2006

 

 

Program pracy został opracowany w oparciu o:

     Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Oświaty z dnia 22 kwietnia 2004 r.

     Wewnętrzne standardy jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim

     Wizję i misję Szkoły Podstawowej nr 4

     Długofalowy program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4

     Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4

     Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4

     Indywidualne plany rozwoju nauczycieli

 

 

Priorytety w roku szkolnym 2005/2006

 

1.  Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

2.   Rozwijanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

3.   Tworzenie warunków do wykorzystywania w życiu społecznie pożądanego systemu wartości.

 

 

 

Cele główne

 

1.     Reprezentatywna grupa uczniów bierze udział w konkursach i zawodach przedmiotowych, przeprowadzanych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym uzyskując wysokie wyniki.

2.     Uczniowie osiągają wysokie wyniki testów mierzących wiedzę i umiejętności.

3.     Uczniowie opuszczają szkołę sprawnie posługując się aplikacjami komputerowymi.

4.     Uczniowie znają i starają się postępować zgodnie ze społecznie pożądanym systemem wartości.

 

 

Oczekiwane rezultaty

 

1.     Wzrost aktywności poznawczej uczniów w czasie zajęć edukacyjnych

2.     Wzrost liczby uczestników zajęć pozalekcyjnych.

3.     Wzrost samodzielności uczniów w zdobywaniu wiedzy.

4.     Wzrost wyników testów badających wiedzę i umiejętności uczniów

5.      Wzrost umiejętności i częstotliwości korzystania z informacji bibliotecznej oraz przekazywanej za pomocą nowoczesnych środków przekazu w tym technologii komputerowej.

6.     Spadek interwencji nauczycieli, wychowawców, pedagoga w sytuacjach konfliktowych oraz wzrost zachowań pożądanych.

 

Cele pracy edukacyjnej

 

1.     Wspomaganie osobowego rozwoju każdego dziecka.

2.     Kształtowanie postawy badawczej i odkrywczej.

3.     Rozwijanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji za nie.

4.     Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz szacunku i zrozumienia dla innych ludzi.

 

 

Obszar: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

1.      SZKOŁA  DZIAŁA  ZGODNIE Z WYTYCZONYMI  CELAMI I KIERUNKAMI  PRACY

Wskaźniki:

Ø     Szkoła realizuje program rozwoju oraz określone kierunki działania

Ø     W procesie planowania i realizacji uczestniczą przedstawiciele organów szkoły

Ø     Organy szkoły uczestniczą w realizacji celów szkoły

 

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji

odpowiedzialni

Termin

monitorowanie

Opracowanie planów rozwoju i pracy szkoły

na rok szk.05/06

1.Powołanie zespołów d. s. opracowania planów pracy

 

dyrektor

VIII/IX

Protokół z RP

2. Opracowanie projektów planu pracy w oparciu o posiadane dokumenty

Dyskusja, praca w zespołach

Zespoły nauczycielskie

IX

Protokół z RP

3. Zatwierdzenie planów na posiedzeniu RP

prezentacja

dyrekcja

IX

Protokół z posiedzenia RP

4. Zaznajomienie rodziców i uczniów z celami działania szkoły i sposobami ich realizacji

prezentacja

Wychowawcy, opiekunowie SU

X

Dokumentacja n-lska,

Protokół SU

5. Zebranie oceny realizacji zadań

Ankieta,

Dyrekcja, KR

II, VI

Ankieta, kronika

 

 

2.      W  SZKOLE  FUNKCJONUJE  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

 

Wskaźniki:

Ø     W szkole opracowano system wewnętrznego mierzenia jakości jej pracy.

Ø     Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości są analizowane przez radę pedagogiczną. Są ustalane kierunki koniecznych zmian uwzględnionych w programie rozwoju szkoły.

Ø     W procesie wewnętrznego mierzenia jakości stale są diagnozowane osiągnięcia edukacyjne uczniów.

Ø     Nauczyciele angażują się w tworzenie i modyfikowanie wewnątrzszkolnego systemu zapewnienia jakości pracy szkoły.

Ø     W toku wewnętrznego mierzenia jakości bada się skuteczność metod kształcenia i wychowania stosowanych w szkole.

Ø     W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokojenia tych potrzeb i oczekiwań.

 

Cele ogólne

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

monitorowanie

Opracowanie wewnątrzszkolnego systemu mierzenia jakośći pracy szkoły

1. Opracowanie planu mierzenia jakości pracy szkoły

dyrekcja

IX

plan

2. Opracowanie narzędzi do przeprowadzenia badań

Zgodnie z planem

X

Ankiety, testy

3. Przeprowadzenie i opracowanie wyników badań. Raport

Odpowiedzialni n-le

Wg planu

Kwestionariusze ankiet, testy, dokumentacja dyrektora

4. Przedstawienie raportu z wewnętrznego mierzenia

Dyrektor, odpow.n-le

I  VI

Protokół z posiedzenia RP

5. Analiza i opracowanie programów naprawczych

Odpow. N-le

I  VI

Programy naprawcze, protokoły RP

Realizacja potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i n-li

1. Rozpoznanie potrzeb rodziców, uczniów i n-li

Zgodnie z planem

IX

Kwestionariusze ankiet, dokumentacja szkolna

2. Ewaluacja poziomu zaspokojenia oczekiwań

Zgodnie z planem

VI

Kwestionariusz rozmów

Badanie skuteczności metod kształcenia i wychowania stosowanych w szkole

1. Prowadzenie hospitacji zajęć celem obserwacji metod kształcenia

dyrekcja

Cały rok

Harmonogram hospitacji, arkusze

2. Badanie skuteczności metod kształcenia

dyrekcja

Cały rok

Karty ewaluacyjne lekcji, wnioski w Raporcie

 

 

3.      SZKOŁA PODEJMUJE  DZIAŁANIA PROMUJĄCE  JĄ W  ŚRODOWISKU  LOKALNYM

Wskaźniki:

Ø     Szkoła bada oczekiwania klientów wobec swojej oferty

Ø     Szkoła prowadzi promocję oraz prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku.

Ø     Szkoła pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność.

Ø     Nauczyciele wpływają na promocję i korzystny wizerunek szkoły w środowisku.

Ø     Szkoła organizuje imprezy o zasięgu lokalnym.

Ø     Uczniowie biorą udział w gminnych, powiatowych konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.

Ø     Organizowane są imprezy o zasięgu lokalnym: festyn, zabawa karnawałowa, występy teatrzyków szkolnych.

Ø     Rodzice uczniów klas I otrzymują informator o naszej szkole.

 

 

 

Cele ogólne

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Monitorowanie

 

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku

1. Badanie oczekiwań klientów wobec oferty

Zgodnie z przydziałem

IX

ankieta

2. Systematyczne przekazywanie informacji z życia szkoły do Peryskopu, Wiadomości z Ratusza, Gazety Powiatowej, Telewizji Solec

Dyrekcja, n-le

Cały rok

Artykuły w prasie, programy

3. Opracowanie aktualnego informatora o naszej szkole

Noskowiak Dylewski Wątorek

IV

informator

4. Uaktualnienie strony internetowej szkoły

Noskowiak

Cały rok

Strona www.

5. Organizowanie konkursów i imprez międzyszkolnych: Powiatowy BRD, Europejski, gminny matematyczny, Forum Nauczycielskie

Nauczyciele zgodnie z kalendarzem, dyrekcja

Zgodnie z kalendarzem

Scenariusze imprez, kronika szkoły

6. Organizacja imprez środowiskowych: festyn rodzinny, zabawa karnawałowa

Dyrekcja, KR

Wg planu

Plany pracy KR, artykuły w prasie, kronice szkoły

7. Dalsza współpraca z organizacjami instytucjami lokalnymi: Dom Pogodnej Jesieni, OSiR-em, SCK, Stow. Eduk.  Ekologicz., Nadleśnictwem

n-le zgodnie z przydziałem obowiązków

Wg planu

Kronika, zdjęcia, sprawozdania

Pozyskiwanie sojuszników spierających jej działalność

1. Poszukiwanie sponsorów akcji dokarmiania dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu

KR, dyrekcja

Cały rok

Dokumentacja KR

 

Obszar: ZARZĄDZANIE  I ORGANIZACJA

 

1.     NAUCZYCIELE  ZAPEWNIAJĄ WYSOKI POZIOM  PRACY OPIEKUŃCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

Wskaźniki:

Ø     Przestrzega się przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych oraz zatrudniania nauczycieli.

Ø     Zadania służbowe i zakresy obowiązków są wyraźnie ustalone.

Ø     Kwalifikacje i doświadczenia nauczycieli są należycie wykorzystywane.

Ø     Ustalone są kryteria oceny pracy nauczycieli

 

Cele główne

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Monitorowanie

Przydział zadań i obowiązków zgodnie z kwalifikacjami n-li

1. Przydział zadań i obowiązków nauczycielom na rok szkolny

dyrektor

VIII/IX

Arkusz organizacji pracy szkoły

2. Przydzielenie dodatkowych zadań zgodnie z  indywidualnymi planami rozwoju nauczycieli

dyrekcja

 

Przydział obowiązków, kalendarz

Uaktualnienie opracowanych  kryteriów oceny pracy nauczycieli

1. Powołanie zespołu do spraw kryteriów oceny pracy nauczycieli, regulaminu przyznawania dodatków motywacyjnych, nagród

dyrekcja

IX

Protokół posiedzenia RP

2. Kontrola i wprowadzenie zmian w regulaminach dodatków motywacyjnych, przyznawania nagród, oceny pracy nauczycieli

Zespół nauczycielski

IX

Kryteria, regulaminy

 

 

 

2.     ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI JEST ZWIĄZANY Z  ROZWOJEM  SZKOŁY I INDYWIDUALNYMI  POTRZEBAMI

Wskaźniki:

Ø     Rozpoznawane są potrzeby rady pedagogicznej i poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

Ø     Dyrektor szkoły lub placówki stawia nauczycielom wymagania w zakresie rozwoju zawodowego.

Ø     Istnieje plan rozwoju zawodowego nauczycieli.

Ø     Indywidualne plany rozwoju zawodowego nauczycieli są zgodne z potrzebami szkoły.

Ø     Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest prowadzone zgodnie z programem rozwoju szkoły i potrzebami nauczycieli.

 

 

Cele ogólne

Zadania

Formy realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Monitorowanie

Szkoła wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli

1. Zbadanie zapotrzebowania nauczycieli na formy doskonalenia

ankieta

IX

Worona Kołodyńska

Zapis w protokole

Ankieta i opracowanie jej wyników

 

2. Opracowanie planu WDN

 

IX

dyrekcja

Plan WDN

3. Opracowanie planów pracy nauczycielskich zespołów przedmiotowych zgodnych z planami rozwoju zawodowego i planem pracy szkoły

plany

IX

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Plany pracy zespołów

4. Sporządzenie indywidualnych planów rozwoju 

plany

IX

n-le rozpoczynający staż

Plany rozwoju

5. Gromadzenie w bibliotece szkolnej informacji o formach doskonalenia zawodowego  oraz materiałów opracowanych przez nauczycieli

 

Cały rok

n-le biblioteki

Teczka z dokumentami

5. Prowadzenie posiedzeń rad pedagogicznych szkoleniowych

 

Zgodnie z planem

dyrekcja

protokoły

Dyrekcja dba o należyte nadzorowanie i ocenianie nauczycieli

1. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego oraz harmonogramu hospitacji

plan

IX

dyrekcja

Plan nadzoru

2. Przydzielenie nauczycielom stażystom i kontraktowym opiekunów stażu

 

IX

dyrekcja

Sprawozdania opiekuna

3. Opracowanie harmonogramu lekcji otwartych

 

IX

dyrekcja

harmonogram

3. Systematyczna realizacja planu nadzoru

 

Cały rok

dyrekcja

Arkusze hospitacji, raport z realizacji

 

 

 

3.     WARUNKI  DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH

Wskaźniki:

Ø     Zorganizowana jest biblioteka, jako centrum informacji dostępne w dogodnym czasie dla zainteresowanych nauczycieli, uczniów i rodziców.

Ø     Szkoła  czyni starania, aby jej wyposażenie było nowoczesne, a warunki  nauki odpowiednie do potrzeb.

Ø     Wyposażenie szkoły lub placówki jest dostępne dla pracowników oraz właściwie utrzymane i zabezpieczane.

 

Cele ogólne

Zadania

Termin

Odpowiedzialni

Monitorowanie

Szkoła dąży do poprawy pomieszczeń i wyposażenia obiektu

1. Sporządzenie spisu posiadanych przez bibliotekę programów multimedialnych

IX

n-le biblioteki

Spis programów

2. Sporządzenie spisu niezbędnych w bibliotece szkolnej książek

IX

n-le biblioteki

spis

3. Zebranie informacji na temat potrzebnych pomocy dydaktycznych  i sprzętu w salach lekcyjnych

X

dyrekcja

spis

4. Pozyskanie funduszy z KR na zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych

Cały rok

Dyrekcja

 

 

 

 

4.     SZKOŁA  ZAPEWNIA  UCZNIOM ZDROWE, BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI

Wskaźniki:

Ø     Pomieszczenia, wyposażenie i organizacja zajęć odpowiadają wymogom bezpieczeństwa

Ø     Podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych  uczniowie mają zapewnioną odpowiednią opiekę

Ø     Uczniowie są zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole

Ø     Pracownicy są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Cele ogólne

Zadania

Termin

Odpowiedzialni

Monitorowanie

Zapewnienie uczniom zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunków

1. Opracowanie harmonogramu dyżurów międzylekcyjnych

2.IX

wicedyrektor

Plan dyżurów

2. Zorganizowanie szkolenia na temat przepisów BHP

XII

dyrekcja

zaświadczenia

3. Prowadzenie księgi wypadków

Cały rok

Pielęgniarka szkolna

księga

 

4. Przeprowadzenie lekcji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy

X

wychowawcy

Zapis w dziennikach

 

 

 

5.     KIEROWANIE  SZKOŁĄ  ORAZ  SYSTEM  KOMUNIKOWANIA  SIĘ  ZAPEWNIA  EFEKTYWNE  ZARZĄDZANIE

Wskaźniki:

Ø     Statut szkoły lub placówki oraz inne akty wewnętrzne i sposoby prowadzenia postępowań w szkole lub placówce są zgodne z przepisami prawa.

Ø     Dokumentacja przebiegu nauczania, jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami prawa.

Ø     Na bieżąco jest prowadzona ewidencja i kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego a w razie potrzeby wdrażane jest postępowanie związane z egzekwowaniem tego obowiązku

Ø      Organy szkoły lub placówki w pełni wykorzystują swoje kompetencje w realizacji zadań statutowych.

Ø     Szkoła lub placówka posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji.

Ø     Szkoła lub placówka w sposób partnerski współpracuje z rodzicami i uczniami oraz instytucjami zajmującymi się edukacją, zachęca ich do aktywnego udziału w swojej działalności.

Ø     Dyrektor szkoły lub placówki systematycznie analizuje skuteczność zarządzania i sprawność organizacyjną szkoły lub placówki.

 

Cele ogólne

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Monitorowanie

 

Zapewnienie efektywnego zarządzania zgodnego z oczekiwaniami uczniów, rodziców, nauczycieli

 

 

 

1. Weryfikacja statutu szkoły i aktów wewnętrznych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

Dyrekcja przewod. zespołów

X

Analiza dokumentów

2. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania

dyrekcja

Cały rok

dokumentacja

3. Opracowanie procedury kontroli i ewidencji spełniania obowiązku szkolnego

pedagog

X

procedury

4. Systematyczne kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów

pedagog

Raz w miesiącu

Dokumentacja pedagoga, zapisy w dzienniku

5. Opracowanie systemu zarządzania jakością

Dyrektor

X

system

6.  Opracowanie systemu obiegu i uzyskiwania informacji

Zespół nauczycieli

X

System

7. Opracowanie planu współpracy szkoły z rodzicami i instytucjami d.s.edukacji

Pedagog zespół nauczycieli

X

Plan współpracy

 

 

 

Obszar: KSZTAŁCENIE

 

1.     PROGRAMY NAUCZANIA  ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH MAJĄ ZAPEWNIĆ UCZNIOM OSIĄGANIE SYSTEMATYCZNYCH POSTĘPÓW  I SUKCESÓW

Wskaźniki:

Ø     Przyjęty przez szkołę szkolny zestaw programów nauczania spełnia wymagania określone w przepisach prawa oraz uwzględnia potrzeby, możliwości i aspiracje uczniów

Ø     Programy nauczania realizowane w szkole są dostosowane do możliwości, potrzeb i aspiracji ucznia.

Ø     Szkolny zestaw programów nauczania podlega ewaluacji.

 

 

 

 

Cele ogólne

Zadania

Termin

Odpowiedzialni

Monitorowanie

Ewaluacja szkolnego zestawu programów nauczania

 

1. Opracowanie rejestru stanowiącego zestaw programów nauczania

IX

n-le biblioteki dyrekcja

Rejestr, plany wynikowe

2. Opracowanie programów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

IX

n-le uczący

programy

3. Przeprowadzenie analizy i weryfikacji programów nauczania

X

Zespołu przedmiotowe

dokumentacja zespołów

4. Wprowadzenie i realizacja nauczycielskich innowacji metodycznych, programowych i organizacycjnych

Cały rok

n-le uczący

Dokumentacja nauczycielska

Wykorzystanie technologii informacyjnej podczas zajęć

1. Wyposażenie jak największej liczby sal w sprzęt komputerowy

Cały rok

dyrektor

sprzęt

2. Zakup rzutnika do pokazów multimedialnych

 

dyrektor

sprzęt

3. Przeprowadzenie lekcji pokazowych w pracowni komputerowej – wykorzystanie komputera na różnych zajęciach edukacyjnych

Zgodnie z planem

n-le informatyki, zespoły przedmiotowe

Dokumentacja zespołów

4. Przeprowadzenie z nauczycielami szkoleń z zakresu korzystania z komputera i internetu

X-XII

Dylewski Noskowiak

Program szkolenia, dokumentacja zespołu

5. Systematyczne wzbogacanie biblioteczki multimedialnej o programy edukacyjne

Cały rok

Dyrekcja, biblioteka

Rejestr programów

 

 

2.     ORGANIZACJA  PROCESU  KSZTAŁCENIA  ZMIERZA DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW EDUKACYJNYCH I REALIZACJI  TREŚCI PROGRAMOWYCH KAŻDEMU UCZNIOWI

Wskaźniki:

Ø     Arkusz organizacji szkoły lub placówki oraz szkolny plan nauczania są zgodne z przepisami prawa.

Ø     Tygodniowy rozkład zajęć  jest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacji i uwzględnia wymogi higieny pracy umysłowej ucznia i nauczyciela.

Ø     Szkoła lub placówka rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów i uwzględnia je przy organizacji procesu kształcenia.

Ø     Przewidziane są szczególne formy pracy i pomocy uczniom zdolnym oraz mającym trudności w nauce.

Ø     Organizacja kształcenia w szkole lub placówce poddawana jest systematycznej analizie i ocenie.

 

Cele ogólne

Zadania

Termin

Odpowiedzialni

Monitorowanie

Zapewnienie realizacji programów nauczania z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów

1. Przeprowadzenie badań wstępnych uczniów rozpoczynających naukę w klasie I

IX

n-le kl.I Boruczkowska Rozwodowska

Wyniki badań

2. Opracowanie przez uczących nauczycieli programów wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

IX

n-le przedmiotów

Zeszyt kontroli wewnętrznej

3. Rozpoznanie szczególnych uzdolnień uczniów

Cały rok

n-le uczący, pedagog

Rejestr uczniów

4. Przeprowadzenie rozmów z rodzicami celem kierowania uczniów szczególnie uzdolnionych do PPP

Cały rok

pedagog

Skierowania do poradni

5. Przeprowadzenie badań na temat zainteresowań uczniów

IX

Worona  Kołodyńska

Wyniki badań

6. Prowadzenie zespołów wyrównawczych dla uczniów mających problemy dydaktyczne

Cały rok

n-le uczący

Dokumentacja zespołów

 

 

3.     ZRÓŻNICOWANE  I SKUTECZNE  METODY  PRACY Z UCZNIAMI SŁUŻĄ  REALIZACJI JASNO OKREŚLONYCH  CELÓW  UKIERUNKOWANYCH  NA ROZWÓJ  UCZNIA

Wskaźniki:

Ø     Nauczyciele prawidłowo planują i realizują treści kształcenia, uwzględniając korelację międzyprzedmiotową i spełnianie standardów wymagań.

Ø     W toku kształcenia nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane z uczeniem się.

Ø     Nauczyciele ustalają wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz formy i sposoby oceniania, a także informują o nich uczniów  oraz ich rodziców.

Ø     Nauczyciele oceniają osiągnięty przez uczniów  poziom wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole  oraz z ustalonymi  przez siebie wymaganiami edukacyjnymi.

Ø     Styl pracy nauczycieli i wewnątrzszkolny system oceniania podlegają ewaluacji

 

Cele ogólne

Zadania

Termin

Odpowiedzialni

Monitorowanie

Prawidłowe planowanie i realizacja treści kształcenia z uwzględnieniem standardów wymagań

1. Ewaluacja planów wynikowych

X

n-le przedmiotów

Nauczycielskie plany wynikowe

2. Opracowanie w nauczycielskich zespołach klasowych  korelacji międzyprzdmotowej

X

Przewod. Zespołów

Protokoły pracy zespołów

3. Realizacja ścieżek edukacycjnych

Cały rok

n-le

Dokumentacja nauczycielska i klasowa

Wdrażanie uczniów do aktywności

1. Stosowanie metod nauczania wdrażających  uczniów do aktywności i poszukiwań.

Cały rok

n-le

Wnioski z nadzoru , dokumentacja zespołów naucz.

2. Stosowanie metod i form pracy pozwalających wiązać nauczanie z uczeniem się

Cały rok

n-le

Wnioski z nadzoru, dokument. Pracy zespołów

 

 

 

 

3.Aktywne włączenie się uczniów i n-li w realizację projektu „ Wisła czysta, bezpieczna, piękna” ;

Ø     znane miasta i zabytki nad Wisłą

 

 

Ø     główne dopływy, parki narodowe i krajobrazowe nad Wisłą- elementy konkursu szkolnego „ Szóstka na szóstkę:

Ø     Przegląd teatrzyków klasowych- Płynie Wisła płynie- chrońmy nasze wody

 

 

Ø     święto Wisły- happening

 

Ø     Konkurs fotograficzny –Mali ornitolodzy nad Wisłą

 

Ø     I dzień wiosny „ Flora i fauna obszarów nadwiślańskich” – spotkanie ze strażnikiem przyrody M. Kostrzyńskim

 

Ø     Skrzat Wiślany – konkurs na maskotkę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø   n-le historii, kl.1-3

Ø     n-le przyrody opiekunowie SU

Ø     Galek B

Ø     P. Cerlak

Ø    Dylewski n-le przyrody

 

 

Ø     p. Cerlak n-le w-f, ,kl. 1-3

 

n-le techniki, plastyki, wychowaw

projekt

Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania

1. Systematyczne badanie działania wewnątrzszkolnego systemu oceniania

I  V

Zespół do WSO

Ewaluacja WSO, protokoły zespołu

2. Zapoznanie uczniów i rodziców ze zmianami w WSO

I semestr

nauczyciele

Protokoły zebrań

 

 

4.      SZKOŁA BADA OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW A WYNIKI WYKORZYSTUJE DO PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚĆI KSZTAŁCENIA

Wskaźniki:

Ø     Szkoła  systematycznie i rzetelnie diagnozuje i ocenia poziom wiedzy oraz umiejętności uczniów

Ø     Wyniki klasyfikacji i promocji oraz wyniki badań osiągnięć edukacyjnych uczniów wskazują na ciągły postęp efektów kształcenia w szkole.

Ø     Szkoła podejmuje działania służące podnoszeniu efektów kształcenia.

Ø     Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach.

 

Cele ogólne

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Monitorowanie

Diagnozowanie i ocenianie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów

1. Przeprowadzenie badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów klas V z zakresu przedmiotów humanistycznych

p. Stachelek Szambor

V

Wyniki badań

2. Przeprowadzenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu języka angielskiego kl.VI

Żubkowska

III

Wyniki badań

3. Badanie wiedzy i umiejętności uczniów klas IV z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych

p. Cerlak, p. Mruk

VI

Wyniki badań

4. Badanie kompetencji ucznia kończącego I etap edukacyjny

p. Kaczan D.

p. Majka G.

VI

Wyniki

Wykorzystywanie analizy i wyników badań do podwyższania efektów kształcenia

1. Przeprowadzenie analizy stopnia zbieżności wyników sprawdzianu klas VI i uzyskanych w toku kształcenia

pedagog

VI

analiza

2. Opracowanie w zespołach nauczycielskich programów naprawczych pozwalających podnosić efekty kształcenia

Przewod. Zespołów przedmiot.

W ciągu roku

Programy naprawcze, dokumentacja zespołów

Zwiększenie udziału uczniów w konkursach, turniejach i olimpiadach

1. Organizacja konkursów i turniejów szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych

n-le przedmiotów

Wg planu

Scenariusze, 

2. Organizacja kół zainteresowań rozwijających zdolności i umiejętności uczniów

n-le przedmiotu

Cały rok

Plany kół

3. Opracowanie systemu podnoszenia efektów kształcenia

Przewod. Zespołów

XII

system

 

 

 

 

 Obszar:  WYCHOWANIE I OPIEKA

 

 

1.     SZKOŁA MA NA CELU WYCHOWANIE UCZNIA W POSZANOWANIU WARTOŚCI ETYCZNO – MORALNYCH

Wskaźniki:

Ø     W szkole są przestrzegane prawa dziecka  i prawa ucznia oraz jest upowszechniana wiedza o tych prawach

Ø     Szkoła posiada program działań wychowawczych umożliwiający współdziałanie nauczycieli, rodziców i uczniów w procesie edukacyjnym.

Ø     Działania szkoły uwzględniają potrzeby uczniów.

Ø     Szkoła zapewnia uczniom wymagającym dodatkowego wsparcia pomoc psychologiczno – pedagogiczną i inną specjalistyczną.

Ø     Programy nauczania i programy wychowawcze, a także działania szkoły promują szacunek dla każdego człowieka i jego godności osobistej, tolerancję dla inności, sprawiedliwość oraz inne uniwersalne wartości

Ø     Zasady oceniania zachowania umożliwiają kształtowanie pożądanych postaw i zachowań.

Ø     Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły uwzględniają : wychowanie patriotyczne, obywatelskie, do życia w rodzinie, edukację regionalną, promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie patologiom i uzależnieniom, przeciwdziałanie agresji

Ø     W szkole określono spójne z przyjętym programem wychowawczym  wymagania w zakresie zachowania i postaw uczniów, które są uwzględniane w procesie oceniania uczniów

 

 

Cele ogólne na rok szkolny 2005/2006

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni i terminy realizacji

Opracowanie „Szkolnego systemu wartości”

1. Diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów

- Ankieta dla rodziców, uczniów i wychowawców klas, rozmowy, obserwacje, wywiad środowiskowy

pedagog szkolny

 

wrzesień, październik

2. Wprowadzenie na godziny wychowawcze i zajęcia z etyki/religii tematyki „Szkolnego systemu wartości”

- Omówienie pożądanych przez społeczeństwo zachowań ludzi

- Wyłonienie listy zachowań pożądanych przez – uczniów, nauczycieli, rodziców w oparciu o rozmowę, ankietę lub wywiad

wychowawcy klas, zespół katechetyczny

październik – listopad- grudzień

3. Opracowanie wspólnego – ogólnoszkolnego „Systemu wartości”

- Zebranie i opracowanie „Szkolnego systemu wartości”.

 

- Wdrożenie do realizacji.

samorząd szkolny i opiekunowie, zespół katechetyczny, wychowawcy klas

styczeń – luty

II semestr roku szkolnego

 

Uczenie tolerancji i szacunku dla innych

1. Przygotowanie i przeprowadzenie imprez integracyjnych dla uczniów klas masowych i specjalnych propagujących tolerancję i szacunek dla innych

-Przygotowanie scenariusza

- pozyskanie funduszy

- przeprowadzenie imprezy

n-le klas specjalnych

XII , V

2. Przygotowanie  heppeningu „ Bądźmy tolerancyjni”

-         Pogadanki, lekcje

-         Artykuły w szkolnej gazetce

-         Hepenning

 

n-le klas specjalnych

opiekunowie SU

p. Kaczan

 

 

2.     SZKOŁA CHCE WYCHOWAĆ UCZNIA AKTYWNEGO, GOTOWEGO PODJĄĆ DODATKOWE ZADANIA

Wskaźniki:

Ø                Szkoła jest miejscem gdzie rozwija się dojrzałość postaw i dojrzałość społeczną uczniów.

Ø     Uczniowie otrzymują wsparcie w realizacji działań samorządowych.

Ø     W szkole stworzone są warunki do nauki, rozwoju fizycznego i działalności społecznej.

Ø     Placówka promuje samorządność uczniowską.

 

Cele ogólne na rok szkolny 2005/2006

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni i terminy realizacji

Wprowadzenie nowych form działania „Samorządu Uczniowskiego”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przeprowadzenie badań na temat działalności samorządu i jego zadań – w klasach IV i gotowości podjęcia zadań przez uczniów

- Pozyskanie informacji od uczniów klas IV poprzez przeprowadzenie rozmów, ankiety, wywiadu.

 

- Ewaluacja Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

opiekunowie samorządu,

wychowawcy klas IV

październik, listopad

Rada Samorządu

2. Opracowanie „Planu pracy Samorządu Uczniowskiego”

- Stosowanie demokratycznych procedur podczas wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego i tworzeniu planu pracy.

opiekunowie samorządu, Rada Samorządu Uczniowskiego

wrzesień

3. Stosowanie różnorodnych nowych form zapoznawania uczniów z  prawami i obowiązkami uczniów.

- Pogadanki, quizy, gazetki, itp.

 

- Opracowanie i realizacja nowego regulaminu konkursu „Klasa kul – turalna”

 

wychowawcy klas

 

 

cały rok szkolny

 

4. Powołanie do życia „Dnia Patrona” – 11 listopada

 

- Stworzenie i wdrożenie w życie szkoły scenariusza obchodów Dnia Patrona.

- Ogłoszenie konkursu -  „Walczyli o Wolność i Demokrację” – twój projekt – propozycje bohatera.

nauczyciele historii i poloniści,

według możliwości

 

3.     SZKOŁA ZAPEWNIA UCZNIOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKĘ

Wskaźniki:

 

Ø     Uczniowie są w szkole bezpieczni.

Ø     W szkole prowadzone są działania w zakresie tworzenia pozytywnych relacji interpersonalnych.

Ø     W szkole zapobiega się niedostosowaniu społecznemu i przeciwdziała zjawiskom patologicznym.

Ø    Szkoła jest akceptowana przez uczniów i ich rodziców.

Ø    Uczniowie wymagający opieki są objęci odpowiednimi, dostępnymi formami opieki

Ø    Szkoła współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną

Ø    Działalność opiekuńcza szkoły oraz jej skuteczność jest systematycznie analizowana

 

Cele ogólne na rok szkolny 2005/2006

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Poprawa bezpieczeństwa w szkole

 

Opracowanie nowych programów profilaktycznych na temat poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole

 

- Przygotowanie konspektów i przeprowadzenie zajęć na godzinach wychowawczych dotyczących relacji interpersonalnych, komunikowania się i zasad wymiany informacji.

- Wprowadzenie w życie szkoły programów edukacyjnych promujących szacunek dla drugiego człowieka, jego godności i bezpieczeństwa.

 

chętni nauczyciele,

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

chętni nauczyciele,

 

cały rok szkolny

 

 

Zapewnienie uczniom potrzebującym różnych form pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dożywianie uczniów

-         pozyskanie sponsorów na finansowanie dożywiania uczniów

-         zorganizowanie w okresie zimowym ciepłego napoju i kanapek dla dzieci

n-le świetlicy, pedagog

cały rok

 

n-le świetlicy, pedagog

2.  Opracowanie i wdrożenie

 do realizacji „Programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów dojeżdżających”

 

opiekunowie świetlicy

opracowanie: wrzesień, październik,

wdrożenie – cały rok szkolny

3.Przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym poprzez realizację wybranych programów profilaktycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Uściślenie i rozwinięcie współpracy z POLICJĄ

- Opracowanie w skali klasy „mapy zagrożeń” w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów – praca metodą aktywizującą.

- Wprowadzanie na godzinach wychowawczych elementów programów profilaktycznych, dotyczących pożądanych zachowań uczniów.

- Wdrażanie uczniów do przestrzegania dyscypliny nauki i pracy obowiązujących w szkole zachowań poprzez konsekwentne stosowanie nagród i kar przewidzianych w STATUCIE  SZKOŁY .

- Spotkania z uczniami klas I na temat bezpiecznej drogi do szkoły.

 

-Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu na „Kartę rowerową” dla uczniów klas IV.

- Coroczna analiza i ocena pracy wychowawczej szkoły.

wychowawcy klas,

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, nauczyciela przedmiotów i inni pracownicy szkoły

 

 

 

 

 

nauczyciele klas pierwszych

 

 

p. G. Wawrzyniak

 

 

 

dyrekcja szkoły, koniec

I semestru, zakończenie roku szkolnego

 

4.     SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z RODZICAMI UCZNIÓW.

Wskaźniki:

 

Ø                Szkolne programy uwzględniają specyfikę środowiska, na terenie, którego znajduje się szkoła.

Ø     Pielęgnowana jest tradycja szkoły, organizowane są imprezy o charakterze środowiskowym.

Ø     Szkole pomagają sponsorzy i jej przyjaciele.

Ø     Rodzice utrzymują stały kontakt ze szkołą.

Ø     Rodzice pomagają w organizacji prowadzonych przez szkołę działań oraz pomagają w prezentacji osiągnięć w lokalnym środowisku.

Ø     Komitet Rodzicielski zapewnia współpracę rodziców z dyrektorem i nauczycielami i wspiera finansowo podejmowane przez nich działania.

Ø     Szkoła współpracuje ze wszystkimi instytucjami i organizacjami mogącymi ją wesprzeć w realizacji jej statutowych zadań.

 

 

 

 

Cele ogólne na rok szkolny 2005/2006

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni i terminy realizacji

Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły

1. Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom nauczycieli z rodzicami

- Dni otwarte

- Zebrania

- Wizyty domowe

Ustalenie form i terminów kontaktów.

dyrekcja,

nauczyciele wychowawcy

2. Stworzenie dobrego sytemu przepływu informacji.

- Opracowanie systemu przepływu informacji na terenie szkoły.

 

- Opracowanie terminarza imprez i uroczystości, w których powinni uczestniczyć rodzice.

 

- Eksponowanie w widocznym miejscu na terenie szkoły wszystkich adresowanych do rodziców informacji.

dyrekcja,

 

nauczyciele

 

 

 

 

dyrekcja, nauczyciele

Praca Komitetu Rodzicielskiego

Opracowanie przez Komitet Rodzicielski „Planu pracy” z uwzględnieniem działalności statutowej i oczekiwań rodziców

-„Plan pracy Komitetu Rodzicielskiego”

 

- Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły.

 

w załączeniu, Komitet Rodzicielski

 

wrzesień, październik

koniec roku szkolnego

Stymulowanie aktywności rodziców, organizowanie imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wypracowanie nowych form spotkań nauczycieli z rodzicami

- Zorganizowanie szkolenia „Rodzice w szkole” w ramach WDN.

- Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla rodziców: „Oczekiwania rodziców wobec szkoły”

- Wprowadzenie na zabrania z rodzicami tematyki: „Naucz dziecko mówić nie”.

-Opracowanie i zorganizowanie warsztatowych zebrań z rodzicami poświęconych rozpoznawaniu wzajemnych potrzeb.

wychowawcy klas

 

M. Sobieralska

G. Majka

M. Rozwodowska

T. Galek

2. Angażowanie rodziców do działań na rzecz całej szkoły

- Zorganizowanie imprez szkolnych z  udziałem rodziców: pikniki, wycieczki, zajęcia sportowe, lekcje, apele itp.

 

zainteresowani nauczyciele

3. Włączanie rodziców do działań podejmowanych przez szkołę.

 

- Poszukiwanie przez rodziców przyjaciół szkoły i sponsorów wspomagających szkołę w realizacji jej zadań.

rodzice

4. Wypracowanie systemu nagród specjalnych za osiągnięcia uczniów

 

 

 

 

- Powołanie zespołu nauczycieli, rodziców i uczniów do opracowania systemu nagród.

- Stworzenie „Galerii Laureatów” konkursów (pozaszkolnych – gminnych, powiatowych,

Komitet Rodzicielski- plan pracy

 

biblioteka–J.Bogłowska, nauczyciele

 

 

 

 

opiekun strony - Dorota Noskowiak